STATUT KOŁA NAUKOWEGO ANALIZ RYNKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art.1. Tworzy się Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego, zwane dalej Kołem Naukowym.
Art.2. Koło Naukowe działa przy Katedrze Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Art.3. Koło Naukowe jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem, którego opiekunem jest pracownik naukowy Katedry Matematyki Stosowanej.
Art.4 Koło Naukowe zawiązuje się na czas nieokreślony.
Art.5. Organami Koła są: Walne Zgromadzenie Członków, Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący.

ROZDZIAŁ 2
CELE KOŁA

Art. 1. Celem Koła Naukowego jest:
1. Upowszechnianie analiz rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych w środowisku studenckim
2. Samokształcenie członków Koła Naukowego w dziedzinie analiz rynku finansowego.
2. Rozwój umiejętności pracy zespołowej.
3. Popularyzacja metod ilościowych jako podstawowego narzędzia współczesnej analizy rynków finansowych
4. Promowanie Akademii Ekonomicznej, Koła Naukowego oraz jego członków

Art.2 Koło Naukowe realizuje swoje cele poprzez:
1. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, praktykach itp. dotyczących wykorzystania metod ilościowych w analizach rynków finansowych
2. Nawiązywanie i poszerzanie kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami rynku finansowego
3. Samokształcenie swoich członków poprzez dyskusje, debaty wewnątrz Koła oraz szkolenia
4. Inną działalność promującą rozwój wiedzy oraz osobowości studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOSTWO

Art. 1. Członkiem Koła Naukowego może zostać każdy student Akademii Ekonomicznej w Katowicach, który:
1. Interesuje się metodami ilościowymi i wyraża chęć bycia członkiem Koła Naukowego.
2. Bierze aktywny udział w działalności Koła Naukowego.

Art. 2. Członek Koła Naukowego ma prawo do:
1. Wybierania i bycia wybieranym do Koła Naukowego.
2. Uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Koło Naukowe.
3. Posługiwania się nadanymi przez Koło Naukowe lub przy jego pomocy zaświadczeniami, certyfikatami oraz listami pochwalnymi i referencyjnymi.

Art. 3. Członek Koła Naukowego ma obowiązek:
1. Godnie reprezentować Koła Naukowe i Akademię Ekonomiczną w Katowicach.
2. Dążenia do realizacji celów Koła Naukowego.

Art. 4. Członkostwo w Kole Naukowym ustaje z chwilą:
1. Wystąpienia z Koła Naukowego na własną pisemną prośbę.
2. Rozwiązania Koła Naukowego.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE KOŁA

Art.1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła.
Art.2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:
1. W trybie zwykłym na początku każdego roku akademickiego – nie później niż do 31 października.
2. W trybie nadzwyczajnym w wypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.
Art.3. Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołuje Przewodniczący:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na wniosek 25% Członków Koła w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia pisemnego wniosku Zarządowi wraz z podpisami Członków wnioskujących o zwołanie Ogólnego Zebrania Członków.
3. Na wniosek Opiekuna Koła.
Art.4. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków decyduje Przewodniczący i informuje o nim wszystkich Członków Koła przynajmniej na 7 dni przed tym terminem.
Art.5. Do Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:
1. Uchwalanie planu pracy Koła Naukowego w danym roku akademickim.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Przyjmowanie nowych członków Koła Naukowego.
4. Zmiana Statutu.
5. Rozwiązanie Koła Naukowego.
Art.6 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła zapadają w głosowaniu jawnym większością 50% + 1 głos, głosów Członków Koła obecnych na głosowaniu, przy czym każdemu Członkowi Koła przysługuje jeden głos

Art.7. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Koła na początku każdego roku akademickiego.
1. Kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zgłaszają Członkowie Koła Naukowego
2. Kandydaci na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego muszą wyrazić ustnie zgodę na kandydowanie.
Art.8. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1. Ścisła współpraca z Opiekunami Koła Naukowego.
2. Sprawowanie wraz z Opiekunem Naukowym nadzoru nad pracami Koła.
3. Oficjalna reprezentacja Koła Naukowego.
4. Udzielanie pisemnych pełnomocnictw w imieniu Koła Naukowego.


ROZDZIAŁ 5
OPIEKUNOWIE KOŁA

Art.1. Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowy Katedry Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Art.2. Zadaniem Opiekuna Naukowego jest opieka merytoryczna i organizacyjna nad pracami Koła.
Art.3. Opiekunowi Naukowemu Koła przysługuje prawo wnioskowania o zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

ROZDZIAŁ 6
ŚRODKI FINANSOWE

Art.1. Koło finansowane jest z:
1. Środków Akademii Ekonomicznej w Katowicach
2. Dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Darowizn osób prawnych i fizycznych.
4. Poprzez samodzielną działalność.

Art.2. Skarbnik w imieniu Koła Naukowego prowadzi gospodarkę finansową zgodną ze Statutem oraz Regulaminem Studiów Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

ROZDZIAŁ 7
ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE KOŁA NAUKOWEGO

Art.1.Statut może zostać przyjęty lub zmieniony wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego.
Art.2. Koło Naukowe może zostać rozwiązane jedynie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła w głosowaniu jawnym większością przynajmniej 75% Członków Koła.
Art.3. Uchwała rozwiązująca Koło Naukowe określa sposób i czas likwidacji.

ROZDZIAŁ 8
PRZEPISY KOŃCOWE

Art.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków obowiązują do chwili podjęcia nowej uchwały w danej sprawie, o ile dana uchwała nie określa terminu jej obowiązywania.
Art.2. Statut wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Członków Koła i z dniem rejestracji w rejestrze Kół Naukowych przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Art.3. Statut Koła Naukowego jest zgodny ze Statutem oraz Regulaminem Studiów Akademii Ekonomicznej w Katowicach.